Annuleringsvoorwaarden

Annuleringsvoorwaarden

Wanneer u zich inschrijft voor COBRAdagen aanvaardt u daarmee de volgende voorwaarden.

Stichting COBRA is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan, doch niet daartoe beperkt, elke van buiten komende oorzaak, voorzien of onvoorzien, waarop Stichting COBRA geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Stichting COBRA niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

Indien, in geval van overmacht zoals hierboven omschreven, de congreslocatie of het programma verandert of indien het congres wordt geannuleerd, zal de Stichting COBRA zich inspannen om COBRAdagen te verplaatsen. Zij kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele kosten, schade of kosten opgelopen door deelnemers als gevolg van de annulering noch als gevolg van de verplaatsing.

Indien de COBRAdagen wegens overmacht stilgelegd, gewijzigd, verplaatst dan wel afgelast moet worden, zal de Stichting COBRA de reeds betaalde inschrijfgeldengelden restitueren uit het positieve saldo dat overblijft na verrekening van de gemaakte kosten van het evenement.

Coronamaatregelen

De organisatie zal er zorg voor dragen dat alle geldende coronamaatregelen tijdens de uitvoering van het congres worden nageleefd en zal er alles aan doen om de veiligheid van iedere bezoeker te waarborgen. De organisatie is echter niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de gevolgen van het niet (goed) naleven van de coronamaatregelen door bezoekers aan het congres. De bezoeker vrijwaart de organisatie tegen eventuele claims terzake.

Naamswijziging

Naamswijzigingen in de inschrijving zijn niet toegestaan: uw inschrijving is niet overdraagbaar naar iemand anders. Indien u zelf niet kunt deelnemen zullen de bovenstaande annuleringsvoorwaarden gelden.

In het geval van uitstel van COBRAdagen naar aanleiding van corona(maatregelen) zal elke deelnemer ingeschreven blijven voor het eerstvolgende congres. Mocht de deelnemer niet op de nieuwe data kunnen deelnemen, dan is het toegestaan om de inschrijving zonder extra kosten op naam van een collega over te zetten.

Annuleren

Annuleren kan alleen door een e-mail te sturen naar info@cobradagen.nl

De annuleringskosten zijn: